Nederlands onderzoek bevestigt de ecologische troeven van bio

05.06.2023
Rs11768 120827 Akelei 0002 Hr Scr

Meer biologische landbouw draagt bij aan de vermindering van broeikasgasemissies, het versterken van de natuur en het mogelijk vergroten van dierenwelzijn. Dat zijn de drie conclusies die Wageningen University & Research (WUR) trekt in haar onderzoek naar het effect van een groter areaal biologische landbouw op de thema’s klimaat, natuur en dierenwelzijn in Nederland.


De WUR stelt dat het omvormen naar biologische landbouw, bijdraagt aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen, die vergelijkbaar zijn met de Vlaamse ambities en de Europese Green Deal. In het onderzoek werden gangbare en biologische bedrijven zijn met elkaar vergeleken op verschillende ‘duurzaamheidsprestaties’ zoals bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. 

Rs10229 Cn Kobe Van Looveren Bio Award2012 5469 © Kobe van Looveren

Een positief resultaat

Er is voor het onderzoek gebruik gemaakt van voornamelijk Nederlandse literatuur en expertkennis. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van de effecten van een groter areaal biologische landbouw op klimaat, natuur en dierenwelzijn.

Minder broeikasgassen

De biologische akkerbouw/vollegrondsgroenteteelt gebruikt ten opzichte van gangbaar geen kunstmest en geen chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen. Hierdoor zijn er bij de biologische akkerbouw minder emissies die samenhangen met de productie en transport van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Bij biologische veehouderij klinkt een vergelijkbaar geluid. De methaanemissie uit mest is lager bij een biologisch bedrijf omdat het volume mest in de mestopslag kleiner is per koe. Er wordt minder mest geproduceerd door een lagere melkproductie (=lagere mestproductie) en meer weidegang (= meer mest in de wei en dus minder mest in de mestopslag).

Versterken van de natuur

Het vergroten van het areaal biologische akkerbouw en biologische melkveehouderij draagt bij aan het versterken van de natuur in Nederland. Dit komt door onder andere minder nitraatuitspoeling, minder ammoniakemissie en meer biodiversiteit op de bedrijven.

De biologische sector heeft extra zorg voor de biodiversiteit. Het aantal verschillende plantensoorten en de hoeveelheid insecten op biologische bedrijven is over het algemeen hoger dan op gangbare bedrijven. Dit komt door het hogere aandeel niet-productief land (heggen, randen, ed), door het verbod op het gebruik van chemische synthetische gewasbeschermingsmiddelen en een zeer beperkt antibiotica gebruik in de biologische melkveehouderij. Ook de hogere gewasdiversiteit in de biologische sector draagt hieraan bij.

Rs10416 De Zwaluw 20 Lpr © Kjell Gryspeert
Verbetering dierenwelzijn

De biologische melkveehouderij onderscheidt zich van de gangbare melkveehouderij op een aantal aspecten die positief kunnen uitwerken voor het welzijn van de dieren. Ten aanzien van het uiten van het natuurlijk gedrag zoals grazen, scoort gemiddeld genomen de biologische melkveehouderij hoger in het aantal uren weidegang per jaar dan de gangbare melkveehouderij. Ook wordt er gemiddeld genomen meer ruimte in de stal per koe aangeboden. Om te zeggen of dit daadwerkelijk vertaalt in een beter welzijn, bijvoorbeeld door een betere gezondheid (zoals minder kreupelheid en minder mastitis) en minder ongewenst gedrag, is er echter nog onvoldoende onderzoek om dit statistisch te kunnen onderbouwen.

Kanttekeningen

Het rapport benoemt ook de nodige belemmeringen voor de groei van de biologische sector. Zowel in Nederland als in de rest van Europa is marktgroei nodig om het bio aanbod te laten toenemen en de prijzen te laten dalen. Ook de beschikbaarheid van extra grond voor omschakelende bedrijven, biologische mest en krachtvoer wordt als een belemmering aangeduid. Innovatie op het gebied van onkruidbestrijding zal nodig zijn om zonder inzet van extra arbeid de groei naar meer biologische landbouw mogelijk te maken.

Bronnen:

Stevig Wagenings onderzoek over positieve effecten biologische landbouw door Anna Veltman

Effecten van het vergroten van het areaal biologische akkerbouw en melkveehouderij op klimaat, natuur en dierenwelzijn door Gerard Migchels, Iris de Jonge, Marc Bracke, Theun Vellinga en Wijnand Sukkel.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.